IQTISADIYYATIN DOVLET TENZIMLENMESI PDF

February 2, 2021   |   by admin

Bu iSO O demokdir ki, dOvlet mё vcud Olduqca, d6v10t miqyaslnda .. Monetarizm iqtisadiyyatin pul amilinin esas rol oynadl言 1 stabillo§ dirme nezeriyyosidir. Bazar iqtisadilyatr faraitinde qiymatlerin diivlet tenzimlenmesi laylr. Iqtisadiyyatin Dovlet Tenzimlenmesi Pdf Download -> Kitab Wikipedia,opedia ct Contact Us. ir remotejarly_hai__nguoi_dien_biet_yeumpg iqrakpdf_pdfir8a_form__word_formatwindows7zip iqtisadiyyatin dovlet tenzimlenmesi.

Author: Faurr Brall
Country: Denmark
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 16 May 2011
Pages: 256
PDF File Size: 12.43 Mb
ePub File Size: 11.49 Mb
ISBN: 597-3-14808-656-9
Downloads: 16452
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nagore

Onun olkomizde ve xaricde nufuzlu elmi nagrlorde darc edilmig as rlarindon,pambrgrn mehsuldarhlina tesir eden amillarin iqtisadi cahatdan qiymaflendiriimasi, 6ati, ;,A1amegf,80 seh. MUallif Bakr su kemari idaresinin fealiyyatindo tasarrufat mexanizminin takmillegmasine dair teklifler irali si. Azerbaycanrn tinvantna saxta lttih amlar, mlinaqiganin osas sebebinin arazj iddialan ita Jeyli, guya ermenilerin hoyat saviyyesinin agagr olmast, onlara qargr sosiai-medeni baxrmdan ayr-segkilik edilmasi ile balh olmasr bareda iitiiat”, in”no,n.

Marks adtna Azarbaycan Dovlat Xalq Tasarrtifatr lnstitutunu bitirdikden bir muddat sonra EA-nln iqtisadiyyat sektorunun aspiranturaslna qabul edilir cU ilda ganc tedqiqatql Moskvada muvaffeqiyyatla namizedlik dissertasiyaslnl mudafie etmisdir. Nuriyev lqtisadiyyat institutu elmi gurasrntn, doktorluq va. Adrgozalov elmi tadqiqat igleri ile tedris iglerini elaqelendirmekla 9: Akademik Ohmed Mahmudov bunun tenzimlenmesl darecada b6yuk iqtieadiyyatin kosb etdiyini casaro o qeyd edir, b6yijk potensial imkanlara malik olan respublikamrzda da bu elmin inkigafr tigiin boyuk emek sorf edirdi.

O, siyasi lqtisad proqramlannrn Azerbaycan dilinatarclimelarina elmi redaktorluq etmigdir. Ag”y”, ci illarda Sfqantstantn Kabul saharinde Politexnik lnstitutunda kafedra mudiri iglayir’ ci ilda bakrya qayrdrr. Altahverdiyev ahalisakinliyi qanunundan u”f,l dz konkret tadqiqatlanna nazeri don geydirmak “irn”lr” “”njina”n uzaq idi teasslifla demek lazrmdrr ki’ o zamanlar bu cur r.

Lakin bunu tamin etmek tlgun iqtisadi mexanizmin hazrrlanmasr telab iqtisadiyyaatin. Son 18 ilda Iqisadiyyatin qoharind Azarbaycan Sanaye institutunda, Sumqaylt Dovlot Universitetinde iqtisadi fanlari ytiksak seviyyeda tedris edir. Abdullayevin hayat faaliyyatinin ikinci istiqamati – pedaqoji faaliyyati baglayrr.

  4128BWP DATASHEET PDF

A’ Nadirov respublikadaxili iqiisadi r”r. Semedzade respubliiada iqtisadiyyat elminin yeni istiqamotinin yaradrlmastnda ve inkigaf etjiritmasinoa al’i”t””nu xidmotlar. Aqil Oliyev sakseninci illorin owdlarinde ciddi aragdtrmalann mentiqi noticesi kimi, rus dilinde “inkigaf etmig dovlett geraitinda gaxsi istehlak problemleri” kitabrnt iqrisadiyyatin etdirir. Olasgorovun elmi, elmi-tegkilati ve pedaqoji fealiyyetinin btjtun taraflariini tam zenginliyi ilo igrqlandtrmaq mtimkijn deyildir.

MDB mekanmda ilk dafe olaraq Azerbaycanda torpaq xiisusi mtilkiyyete verilmig, aqrar sektorda radikal islahatlar aparrlmrgdr. Memmodovla birge hazrrladrgl v. Moskvadan qayrtdrqdan sonra A.

iqtisadiyyatin tenzimlenmesi pdf printer

Men ci illarda ononayo gewilmig va ssmereli neticeler veren bir meseleni qeyd etmek isteyirem. Abdullayev iqtisadi nozariyyeda an markazi yedarden birini tutan ve en aktual problemlerdan biri hesab olunan taleb va taklif qanununa dair yeni elmi tovsiyelar ve teklifler vermigdir. Olis6hbat Sumbatzada dunyanln an nttfuzlu elmi meclislerinda subut edirdi ki, Azarbaycan oztiniin iqtisadi inkigaf saviyyesino gora XIX asr, XX esrin avvallerinda genda qalan diyar saytla bilmaz, burada gedon ictimai-iqtisadi proseslera dunyanln inkigaf kontekstindan yanagtlmalt va qiymat verilmalidir.

Axundova fakiilta Elmi guraslnln qeran ile “spir”nturry” q”uul olunmaq uqiin zamanat verilmigdir’ ‘ Universiietin aspiranturastntn qiyabi bolmasine daxil olmaqla U”r”U.

|Iquran pro jar :: jim rohn personal development ebook|

Alimin britiin hayatt boyu xobbisi idman olmugdur. Muradov 35 ildon arttqdtrki, elmiyaradtcrltqla yanagr, ham do respublikamrzrn bir slra ali tehsil mtiessiselerinda ;siyasi iqtisad”, “iqtisadi nezorirye”,,demoqrafiya,,,emayin lqtisaliyyatr ve.

Onu bu mtirekkeb, taleyijklti problemin oyrenilmasi sahesinda pioner saymaq mtibalige olmaz. Zergarov yuksok ziyalt, humanist bir insan idi. Nuriyevin yaradtctltlr bir srra hallarda daha genig miqyas aftr, felsefi, badii xiisusiyyatler kasb edir. Onun elmi iglerinde, derc edilmig maqalelerinda ci illerdo Azerlcaycan iqtisadiyyatlnln miixtelif aspektlari hortarafli tahlil edilir’ Akademik ci illarda respublika senayesinin ve Umumiyyatle, olka iqtisadiyyatlnln strukturunda ba9 veren pozitiv deyigiklikleri darindan ve esaslandtnlmtg gakilde todqiq edarek i.

  CARTI PAVEL CHIRILA PDF

Buraia sohbat t Z iri miiessisenin yaradrlmasrndan gedirdi. Xususi qeyd etmak lazrmdrr ki, Orostun miialljm yalntz bu movzunun bilicisi deyil, eyni zamanda diger siyasi iqtisad problemlarinin derin mtjtoxessisi idi. Babayevin hemsedrliyi ila bijtrin ali mekteblarin tolebalari terafindan istifado olunan respublikamrzda yegana,lqtisadi nozeriyya” darsliyi hazrrlanmrg ve gap olunmugdur.

Norhausun,Ekonomiks, dersliyinin esas iqtisadi anlaylglarrnrn Iqtisadiyuatin dilinde izahh lilgeti haztrlanmrg ve S. Qoxsayh respublika elmi-praktik konfrans ve seminarlann iqtirakgtst olub. Manim gergin iglamemeye m-enavi haqqrm yoxdur”. Kegan dovr ozinde dovlt d;kto;luq va 43 namizedlik dissertasiyastntn mudafi si ile olaqedar respublika ve digar MDB olkolarinda rasmi opponent olmugdur.

Allahverdiyev 6z elmi-tadqiqat iglorinin yekunlannt gergeklegdiren, onlann totbiqino nailolmala cahd eden alim idi. Beynelxalq, timumittifaq ve respublika saviyyelerinda kegirilmig 1 8 simpozium, konfrans ve seminarda meruze etmigdir. Nadirov hamiga respublikamtzda geden iqtisadi hadise ve prosesleri derinden duymug, iqtisadiyyattn somarcli inkiiafr menafeyinin iqtisad elmi qargtstnda qoydulu problemlori vaxttnda derk etmig va onlann helli yollannr oz.

OyLintirler ki, onlar da onun elm iqtisadiyatin isinmig, ondan elmi meslah tlsr alaraq, qargrlanna qoyduqlan elmi problemlerin hellinda igtirak etmig, bir sozla, Azobaycanda Sumbatzadanin adt ila baoltelm karvantntn adi Lizvlerisayllrrlar.

Adrgozelov iqtisad elminin bir srra diger problemleri ile da ma9!